Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)
 
ในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัคนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid๑๙) โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
 
๑. ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มาสอบ
๒. ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนามสอบ
๓. ให้นักเรียนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
๔. กรณีที่นักเรียนมีประวัติเดินทางในช่วง ๑๔ วัน ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปยังพื้นที่สถานการณ์
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดน่าน ๒๐ จังหวัด ให้ปฏิบัติตาม ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๕. กรณีที่นักเรียนไม่ได้รับวัคน หรือ ฉีดวัคนไม่ครบ ๒ เข็ม ให้นักเรียนดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แบบ ATK จากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และแสดงเอกสารรับรองผล การตรวจไม่เกิน ๗ ชั่วโมง ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดจะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบทุกกรณี
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular