Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 31...

แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564

แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสุตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564

 • นักเรียน
  1. เข้ากลุ่ม LINE ตามชั้นเรียนที่โรงเรียนประกาศแจ้ง
  2. ติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารจากทางโรงเรียน ผ่านครูที่ปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนกับครูประจำวิชาผ่านกลุ่ม LINE ชั้นเรียนของตนเองหรือตามแนวทาง การจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชา
  3. ศึกษาแฟ้มงานเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรมที่ครูประจำวิชามอบหมายสรุปองค์ความรู้จากบทเรียนและส่งผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ครูประจำวิชากำหนด
 • ครูประจำวิชา
  1. ตั้งกลุ่มวิชาเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นLINE หรือ แอพพลิเคชั่นที่ครูถนัด
  2. แจ้งและนัดหมายนักเรียนให้เข้าเรียนตามตารางสอน
  3. เวลา 08.30 – 16.10 น. เข้าสอนตามตารางสอน ที่ได้รับมอบหมาย
  4. เวลา 16.30 น. ครูรายงานผลการสอน (บันทึกการสอน)กับกลุ่มบริหารวิชการ
  5. เวลา 17.00 น. กลุ่มบริหารวิชาการรายงานผลการสอนของครูต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ผู้ปกครอง
  1. ศึกษาตารางเรียนและแบบเรียนล่วงหน้าของนักเรียนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  2. สนับสนุนการเตรียมเครื่องมือสื่อสาร สัญญาณ การเรียนออนไลน์ของนักเรียน
  3. สนับสนุนให้นักเรียนสืบค้นงานจัดทำใบ่งาน และแบบทดสอบตามที่ครูประจำวิชามอบหมายทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular