Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3)

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3)

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การปรับการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดน่าน ได้พบการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อปฏิบัติในกรณีที่พบกลุ่มเสี่ยงสูงและ/หรือพบการติดเชื้อของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีช้อปฏิบัติดังนี้

1. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน Online ที่บ้าน ในวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565

2. ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านกำชับให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน อย่างเคร่งครัด

3. ขอความร่วมมือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนต่างๆ โดยไม่จำเป็น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular