ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดน่านมีแนวโน้มดีขึ้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทุกระดับชั้นเป็นรูปแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ครู บุคลากร และ นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

Previous articleนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Next articleการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2564