Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.กิจกรรม Srinan Robot Camp 2022 ครั้งที่ 6 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Srinan Robot Camp 2022 ครั้งที่ 6 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 และ 2.2 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Srinan Robot Camp 2022 ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และสามารถการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ได้ ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2565 ณ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular