Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดโครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดโครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม”โครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ใันวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ https://www.srinan.ac.th/sillapa-nan2563/

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular