Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจ่ายเงินคำอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจ่ายเงินคำอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง แจ้งเรื่องการจ่ายเงินคำอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การสนับสนุนคำใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโตรงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงได้กำหนดการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2564 โดยเป็นจำนวนเงินดังนี้

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน

– ค่าเครื่องแบบนักเรียน 440 บาท/ปี

– ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท/ภาคเรียน

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 บาท/ปี

– คำอุปกรณ์การเรียน 230 บาท/ภาคเรียน

ในการนี้จึงแจ้งให้นักเรียนได้นำใบเสร็จของร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนจริงมาแลกเปลี่ยนเงิน (ในกรณีที่นักเรียนได้รับสมุดจากโรงเรียนไปแล้วนั้น ทางโรงเรียนจะดำเนินการออกใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนให้) ให้นักเรียนนำปากกาและหลักฐานการรับเงินจำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่แนบในกูเกิลฟอร์ม จึงแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและชอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular