Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeข่าวรับสมัครงานประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ได้เสร็จสิ้นแล้ว

จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ตามลำดับที่สอบได้บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ๑/๒๕๖๕

Most Popular