Tuesday, October 4, 2022
spot_img
Homeกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

นายวรพงษ์ กาแก้ว
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางกมลวัน นุแปงถา
ครู คศ.3
นายแท้ นามแก้ว
ครู คศ.2
นางชนิฐฆ์ศรา แก้วใส
ครู คศ.3
นายบดินทร์ศักดิ์ ไชยสีติ๊บ
ครู คศ.3
นางสาวสุนิดา อนุรุด
ครู คศ.3
นางคนึงนิตย์ สวนกัน
ครู คศ.3
นางสาวดวงชีวัน จันเครื่อง
ครู คศ.3
นางสาวภานุลักษณ์ แสงเนตร
ครู คศ.3
นางประภากร เมธาเกษร
ครู คศ.3
นางธีรยา นันตา
ครู คศ.3
นางสาวสิริกานต์ เจริญภักดี
ครู คศ.3
นางสาวสุกัญญา ปราบหงษ์
ครู คศ.1
นางสาวศิริวรรณ ขวัญอ่อน
ครู คศ.1
นางสาวสุธารส ไชยศิลป์
ครู คศ.1
นางสาวกุลธิดา อินทะอุด
ครูผู้ช่วย
นางสาวปริญญารัตน์ แซ่ท่อ
ครู คศ.1
นางปุณณดา ปราบริปู
ครู คศ.3
นางสาวณลีกาญจน์ ทาคำ
ครู คศ.2
นายยอดชาย คำชาย
ครู คศ.2
นางสาวศิริวรรณ ไชยยศ
ครู คศ.1
นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน
ครู คศ.1
นางสาวพิมพ์พิรัญ ปัญโญ
ครู คศ.1
นางอุมาภรณ์ ม่วงพัฒนา
ครู คศ.1
นางจิตรา อ่อนชำนิ
ครู คศ.2
นางสุภาสินี งามธุระ
ครู คศ.2
นางนลินธรณ์ อิสระรังสีวุฒิ
ครู คศ.2
นางพัชรินทร์ ศรีคำ
ครู คศ.3
นายธนวัฒน์ เชียงทอง
ครู คศ.2
นางอำไพ จิตอารี
ครู คศ.3
นายสรจักร จันนันทะ
ครู คศ.3
นางสาวกันยารัตน์ คำสิทธิ
ครู คศ.1
นางสาวกนกรวี วาฤทธิ์
ครู คศ.3
นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ
ครู คศ.3
นายศศกร เฟื่องนิคม
ครู คศ.2
นายชโยดม พลายสาร
ครู คศ.3
นางอัจฉรา นิลทะวงษ์
ครู คศ.3
นางสาวอัจฉริยา สารถ้อย
ครู คศ.2
นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ
ครู คศ.2
นายอลงกต สุทธการ
ครู คศ.1
นายธีรภัทร สวัสดิ์สุภผล
ครู คศ.1
Mr. Kean Ralph Jadormeo Alqueza
ครูชาวต่างชาติ
นางสาวณิชกมล โพธิรังสิยากร
ครูผู้ช่วย
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th