หน้าแรก มุมดาวน์โหลด คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

-

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

Titlet
คำสั่งโรงเรียน ที่ 122/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  9 downloads
838.69 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 24/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 121/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  7 downloads
1.15 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 70/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ ม. 3
 1 file(s)  0 download
618.58 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 69/2563 เรื่อง ให้ครูไปราชการจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.1 และ 2
 1 file(s)  0 download
256.69 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 68/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
 1 file(s)  0 download
655.58 KB คณิตศาสตร์, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 67/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
144.98 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 66/2563 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/35-ข เขตแผ่นดินไหว
 1 file(s)  0 download
439.19 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 65/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สัปดาห์ภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
 1 file(s)  0 download
513.50 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 64/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  0 download
1.01 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 62/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 1 file(s)  0 download
179.00 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 60/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ
 1 file(s)  0 download
149.73 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 59/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
127.21 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สังคมศึกษา, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 56/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนโครงการจุฬา-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  1 download
346.17 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 55/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1 file(s)  1 download
2.20 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 53/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
171.30 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 52/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปรานชการ
 1 file(s)  0 download
143.40 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 51/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
 1 file(s)  0 download
545.92 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 54/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.3
 1 file(s)  0 download
1.10 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ม.3
 1 file(s)  0 download
1.67 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 49/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2
 1 file(s)  1 download
1.11 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
 1 file(s)  0 download
177.97 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในงาน “ศรีน่านปริทรรศน์”
 1 file(s)  0 download
1.23 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
 1 file(s)  0 download
387.22 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
 1 file(s)  0 download
361.01 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ 2563
 1 file(s)  0 download
152.54 KB คำสั่ง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 43/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
162.02 KB คำสั่ง, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 42/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3
 1 file(s)  0 download
187.13 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 40/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ
 1 file(s)  3 downloads
171.15 KB คำสั่ง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 39/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  0 download
1.58 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 28/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
292.14 KB ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 36/2563 เรื่่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
242.13 KB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากลรายวิชา IS ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  0 download
793.91 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 1 file(s)  0 download
1.12 MB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน “ศรีน่านปริทรรศน์ 62” (เพิ่มเติม)
 1 file(s)  0 download
267.94 KB คำสั่ง 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 32/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
129.21 KB การงานอาชีพ, คำสั่ง, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 24/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องปราบและการเยียวยาเด็กนักเรียน
 1 file(s)  0 download
1.42 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนฝึกอ่าน เขียนบทกวีร่วมสมัย และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
175.41 KB คำสั่ง, ภาษาไทย, ไปราชการ 24/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ศรีน่านปริทรรศน์ 62”
 1 file(s)  0 download
2.40 MB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
 1 file(s)  0 download
602.05 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
 1 file(s)  0 download
720.06 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 26/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร
 1 file(s)  0 download
435.96 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 025/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร
 1 file(s)  0 download
359.00 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 22/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre T-CAS ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  0 download
656.97 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 18/2563 เรื่อง การเข้ารับอบรมการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครู
 1 file(s)  1 download
211.78 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 20/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
148.12 KB คำสั่ง, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)”
 1 file(s)  3 downloads
2.58 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 16/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  1 download
203.67 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, ฝ่ายบุคคล, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  0 download
733.66 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ ครั้งที่ 1 ระดับภาคเหนือ และมอบหมายให้เดินทางไปรานชการ
 1 file(s)  0 download
163.43 KB คำสั่ง, สังคมศึกษา, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 13/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
153.66 KB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 12/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
156.64 KB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ “ทำเนียบครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคี 4 องค์กร”
 1 file(s)  0 download
429.24 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  0 download
280.78 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Dow-CST Awards 2019 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
188.81 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 8/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
165.23 KB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
 1 file(s)  0 download
822.60 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, ฝ่ายแผนและงบ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครูสตรีศรีน่าน พ.ศ.2563”
 1 file(s)  0 download
2.39 MB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, ฝ่ายบุคคล 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English on Tour และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
210.76 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 3/2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
157.92 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
 1 file(s)  0 download
165.39 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 14/05/2020
คำสั่งที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ 2563
 1 file(s)  2 downloads
147.81 KB คำสั่ง, ไปราชการ 13/05/2020

คำชี้แจง แจ้งถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน หรือฝ่ายงาน ที่ต้องการอัพโหลดเอกสารคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]