วันเสาร์, เมษายน 17, 2021
spot_img
หน้าแรกมุมดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

-

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

Titlet
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 357/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืนฉ ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มกราคม 2564
1 file(s) 2 downloads
927.83 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 328/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือนธันวาคม 2563
1 file(s) 1 download
871.53 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 365/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1
1 file(s) 3 downloads
809.97 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 362/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
1.03 MB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 360/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มกราคม 2564
1 file(s) 1 download
884.38 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 359/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่วเรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร เดือนมกราคม 2564
1 file(s) 2 downloads
821.80 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 358/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ และผู้อยู่เวรกลางวัน เดือนมกราคม 2564
1 file(s) 4 downloads
1.07 MB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 291/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันฮาโลวีน 2563
1 file(s) 1 download
1.24 MB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 342/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.นฤมล
1 file(s) 0 download
584.97 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 352/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2563
1 file(s) 2 downloads
735.86 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 354/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2563
1 file(s) 6 downloads
1.75 MB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 349/2563 เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคริสต์มาส “Christmas2563”
1 file(s) 1 download
1.35 MB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 356/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.วาทิต
1 file(s) 1 download
364.06 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 353/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองขั้นพัฒนา
1 file(s) 2 downloads
1.45 MB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 361/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.
1 file(s) 3 downloads
445.34 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน 363/2563 เรื่อง ให้ครูไปราชการจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.1
1 file(s) 1 download
629.75 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 348/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 2 downloads
3.65 MB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 346/2563 เรื่อง มอบหมาให้เดินทางไปราชการ ผอ.สมเพชร
1 file(s) 0 download
334.55 KB คำสั่ง 19 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 357/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) เพิ่มเติม
1 file(s) 0 download
420.61 KB คำสั่ง 18 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 345/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเจ้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
722.72 KB คำสั่ง 18 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 323/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียน(ลูกเสือ)เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
675.72 KB คำสั่ง 18 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 313/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 TMC รอบคัดเลือกระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1 file(s) 0 download
880.89 KB คำสั่ง 18 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 321/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.จองพล
1 file(s) 0 download
431.54 KB คำสั่ง 18 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 324/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.นันทวัฒน์
1 file(s) 0 download
422.52 KB คำสั่ง 18 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 322/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
1.48 MB คำสั่ง 18 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 326/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (แก้ไข/เพ่ิมเติม)
1 file(s) 2 downloads
346.95 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 332/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นน่าน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1 file(s) 0 download
1.61 MB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 333/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
1 file(s) 2 downloads
965.40 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 325/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.มณทิรา
1 file(s) 0 download
491.38 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 331/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร เดือนธันวาคม 2563
1 file(s) 3 downloads
813.15 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 330/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการ และผู้ตรวจเวร เดือน ธันวาคม 2563
1 file(s) 0 download
809.77 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 329/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือน ธันวาคม 2563
1 file(s) 1 download
733.07 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่334/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบลงนามแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
1 file(s) 0 download
275.87 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 344/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563
1 file(s) 0 download
1.41 MB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 343/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020
1 file(s) 0 download
439.99 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 340/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
337.12 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 315/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
1 file(s) 0 download
416.84 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 338/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.รินรวดี
1 file(s) 0 download
321.99 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 339/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงถ้วยเกียรติผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี 2563
1 file(s) 0 download
419.24 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
1 file(s) 2 downloads
319.42 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 336/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)
1 file(s) 2 downloads
324.44 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 337/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 3 downloads
1.93 MB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 341/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
2.56 MB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 319/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาฟันดาบสากล และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
951.47 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 318/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
379.73 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 317/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.แท้
1 file(s) 0 download
361.17 KB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 290/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
1.75 MB คำสั่ง 15 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 320/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูจ้างสอนสาขาวิชาภาษาเกาหลี
1 file(s) 0 download
314.62 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 316/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ ผอ.
1 file(s) 0 download
379.42 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 315/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
416.84 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 314/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แนวทางการเปลี่ยนแปลงการสอนและพัฒนานักเรียนในยุคดิจิทัล”
1 file(s) 5 downloads
2.13 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 312/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนระดับประเทศ ปีที่ 4
1 file(s) 0 download
370.86 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 311/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “สืบศาสตร์พระราชา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง และพื้นที่พัฒนาดอยตุง มุ่งสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์”
1 file(s) 1 download
403.00 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 310 /2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “แวะจิบกาแฟหอมกรุ่น เที่ยวชิวชาหอมละมุน แสนอบอุ่นที่เชียงราย ตามสไตล์ดำรง”
1 file(s) 0 download
450.81 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 309/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน”
1 file(s) 0 download
434.05 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 308/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “เจ้ห่มรู้รักธรรมชาติ ภูมิปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ยลวิถีแหล่งพลังงาน”
1 file(s) 0 download
395.60 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 307/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.5 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
425.57 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 306/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “ถิ่นอนุรักษ์ชช้าง เขลางค์เมืองเซรามิค”
1 file(s) 0 download
390.65 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 305/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.คนึงนิตย์
1 file(s) 0 download
344.87 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 304/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.กมลวัน
1 file(s) 0 download
367.51 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 303/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
371.31 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 301/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 file(s) 0 download
672.45 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 300/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.กฤติยา
1 file(s) 0 download
460.31 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 299/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.สุธิดา
1 file(s) 0 download
331.37 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ(เพิ่มเติม)
1 file(s) 2 downloads
372.06 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 297/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร เดือนพฤศจิกายน 2563
1 file(s) 2 downloads
1.16 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 296/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการหญิงปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือน พฤศจิกายน 2563
1 file(s) 3 downloads
1,021.98 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 295/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน่าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน พฟศจิกายน 2563
1 file(s) 0 download
989.72 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 294/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน พฤศจิการยน 2563
1 file(s) 2 downloads
1.01 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 292/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ ครั้งที่ 1/2563
1 file(s) 2 downloads
1,002.56 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 293/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
384.46 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 291/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันฮาโลวีน “Halloween 2563”
1 file(s) 1 download
1.24 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 290/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
1.75 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 289/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1 file(s) 0 download
331.93 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 288/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
335.36 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีสรีน่าน ที่ 287/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
415.86 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่286/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
448.40 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 285/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
470.32 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 279/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
349.77 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 280/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
398.39 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 281/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
327.04 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 283/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนร่วมการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (ปีที่ 31) ประจำปี 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
418.82 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 284/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิลผลการประฎิบัติงานตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมประจำปีงบประมาณ 2564
1 file(s) 1 download
399.24 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 278/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 file(s) 0 download
1.26 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 273/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2563
1 file(s) 2 downloads
4.62 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 275/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงร่างองค์กรโรงเรียนสตรีศรีน่าน
1 file(s) 0 download
403.69 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 276/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2564
1 file(s) 0 download
354.08 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 277/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2564
1 file(s) 0 download
363.66 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 274/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.กฤษฎาภรณ์
1 file(s) 0 download
327.44 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 271/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ณัฐวุฒิ
1 file(s) 0 download
477.96 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 272/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ศิริวรรณ
1 file(s) 0 download
391.96 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 270/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเวรประจำวัน(แก้ไข)
1 file(s) 1 download
281.90 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 269/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (แก้ไข/เพ่ิมเติม)
1 file(s) 1 download
425.97 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 268/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
1 file(s) 1 download
372.07 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 267/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการ
1 file(s) 0 download
410.85 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานปฏิคม) เพิ่มเติม
1 file(s) 0 download
326.70 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 265/2563 เรื่อง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1 file(s) 0 download
338.82 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 263/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ศศกร
1 file(s) 0 download
339.59 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 264/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนสตรีศรีน่าน
1 file(s) 0 download
413.43 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 260/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (แก้ไข/เพิ่มเติม)
1 file(s) 2 downloads
438.62 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 256/2563 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563
1 file(s) 1 download
965.82 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 255/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 0 download
1.06 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 1 download
949.00 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่วันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 2 downloads
958.85 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 252/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน
1 file(s) 0 download
12.00 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 file(s) 0 download
355.08 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 258/2563 เรื่อง มอยหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ดรุณี
1 file(s) 0 download
966.60 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 257/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
1 file(s) 0 download
715.06 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 256/2563 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 2 downloads
965.82 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างลาดยางทับถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
1 file(s) 0 download
456.39 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 250/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ดรุณี
1 file(s) 0 download
361.80 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 249/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.กฤติยา
1 file(s) 0 download
362.22 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 248/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.นันทวัฒน์
1 file(s) 0 download
354.64 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 247/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.พิมพ์พิรัญ
1 file(s) 0 download
387.58 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 246/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ปิยะฉัตร
1 file(s) 0 download
370.88 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 245/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง อ.วีระพล
1 file(s) 0 download
997.42 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 244/2563 เรื่อง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
1 file(s) 4 downloads
375.29 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.พัชรินทร์
1 file(s) 0 download
340.64 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 242/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.มิตรทิรา
1 file(s) 0 download
345.23 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 241/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
1 file(s) 2 downloads
341.38 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 240/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 file(s) 0 download
1.03 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 239/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.วัจนา
1 file(s) 0 download
360.47 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 238/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ชโยดม
1 file(s) 0 download
493.88 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างสำนึกรักแผ่นดินไทย
1 file(s) 1 download
1.15 MB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 235/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเกียรติยศ
1 file(s) 0 download
499.56 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 235/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องอัดวีดีโอ
1 file(s) 0 download
435.24 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 234/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ศศกร
1 file(s) 0 download
320.99 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 233/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ยอดชาย
1 file(s) 0 download
360.65 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่232/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.งามศิริ
1 file(s) 0 download
387.02 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 231/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ณัฐรดา
1 file(s) 0 download
408.81 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 230/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.กฤติยา
1 file(s) 0 download
337.43 KB คำสั่ง 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 229/2563 เรื่อง มอบหมาให้เดินทางไปราชการ อ.สุภาสินี
1 file(s) 0 download
312.16 KB คำสั่ง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 228/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.พิสิษฐ์
1 file(s) 0 download
367.18 KB คำสั่ง, สุขศึกษาและพลศึกษา 14 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 227/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.สุรางคณา
1 file(s) 0 download
405.39 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 226/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
1,019.04 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 225/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1 file(s) 0 download
1.78 MB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 223/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
1 file(s) 0 download
1.44 MB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 222/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯและมอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.วีระพล
1 file(s) 0 download
415.60 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 220/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ นายชัชวาลย์
1 file(s) 0 download
390.05 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 218/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอบรมนักเรียนครอบครัวพอเพียง
1 file(s) 0 download
1.53 MB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 217/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
408.46 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 216/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน
1 file(s) 0 download
1.14 MB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 215/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรมโครงการ “ต้นกล้าพิกุลธรรม แกนนำทำความดี ปี 2”
1 file(s) 1 download
3.88 MB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 213/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปูพื้นหินขัดใต้อาคาร 6
1 file(s) 0 download
1,013.21 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 176/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ ผอ.สนอง
1 file(s) 0 download
354.91 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 177/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ ผอ.สนอง
1 file(s) 0 download
354.91 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 178/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ลำดวน
1 file(s) 0 download
357.37 KB คำสั่ง, แนะแนว 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 179/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ ผอ.สนอง
1 file(s) 0 download
341.12 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 180/2563 เรื่องให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.มัณฑนี
1 file(s) 0 download
455.66 KB คำสั่ง 13 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 181/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
1 file(s) 0 download
969.99 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 182/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการเสวนาบทบาทจุฬาฯ กับการพัฒนา เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดน่าน และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
390.47 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 185/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 0 download
1.61 MB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 184/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
321.82 KB คำสั่ง, แนะแนว 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 185/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 2 downloads
1.61 MB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 186/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
388.98 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 187/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
532.53 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 193/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 file(s) 1 download
380.70 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 192/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1 file(s) 0 download
379.54 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ 190/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
1 file(s) 0 download
1.50 MB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มบริหารงาน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2563)
1 file(s) 2 downloads
1.26 MB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 12 มกราคม 2021
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
354.82 KB คำสั่ง, ภาษาต่างประเทศ 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงงานฯ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
404.90 KB คำสั่ง, สังคมศึกษา 12 มกราคม 2021
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ ผอ.สนอง
1 file(s) 0 download
377.08 KB คำสั่ง 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
1 file(s) 1 download
1.69 MB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 12 มกราคม 2021
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.พัทธ์ธีรา
1 file(s) 0 download
472.27 KB คำสั่ง 12 มกราคม 2021
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.สุธารส
1 file(s) 0 download
329.79 KB คำสั่ง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 มกราคม 2021
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ รองฯภิญญดา
1 file(s) 0 download
530.91 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งผุ้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ เดือน กันยายน 2563
1 file(s) 1 download
679.47 KB คำสั่ง 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
1 file(s) 1 download
4.35 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Air Force Run Training Camp 2020 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
490.81 KB คำสั่ง, สุขศึกษาและพลศึกษา 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2563” และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
569.84 KB คำสั่ง, สังคมศึกษา 12 มกราคม 2021
แต่งตั้งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
1 file(s) 0 download
561.68 KB คำสั่ง 12 มกราคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 171/2563 เรื่อง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนฯ
1 file(s) 43 downloads
4.89 MB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร, สำหรับครูและบุคลากร 4 สิงหาคม 2020
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 183/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 2 downloads
3.15 MB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 3 สิงหาคม 2020
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 175/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 6 downloads
2.18 MB กลุ่มสาระการเรียนรู้, คำสั่ง, ประชุม, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 30 กรกฎาคม 2020
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการลงพื้นที่และตรวจสภาพโรงเรียน เน้น ๕ ส. ก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
1 file(s) 3 downloads
157.91 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, สำหรับครูและบุคลากร 1 กรกฎาคม 2020
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 2 downloads
166.17 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, ไปราชการ 1 กรกฎาคม 2020
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
121.08 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, ไปราชการ 1 กรกฎาคม 2020
มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
169.85 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, ไปราชการ 1 กรกฎาคม 2020
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 2 downloads
439.10 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, สำหรับครูและบุคลากร 1 กรกฎาคม 2020
แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 1 download
420.13 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, สำหรับครูและบุคลากร 1 กรกฎาคม 2020
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางวัน) ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 5 downloads
457.46 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, สำหรับครูและบุคลากร 1 กรกฎาคม 2020
แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว(หญิง) ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางวัน) ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 3 downloads
433.42 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, สำหรับครูและบุคลากร 1 กรกฎาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 122/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
1 file(s) 19 downloads
838.69 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 24 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 121/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
1 file(s) 8 downloads
1.15 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 70/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ ม. 3
1 file(s) 1 download
618.58 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 69/2563 เรื่อง ให้ครูไปราชการจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.1 และ 2
1 file(s) 1 download
256.69 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 68/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
1 file(s) 0 download
655.58 KB คณิตศาสตร์, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 67/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
144.98 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 66/2563 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/35-ข เขตแผ่นดินไหว
1 file(s) 0 download
439.19 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 65/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สัปดาห์ภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
1 file(s) 1 download
513.50 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 64/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
1 file(s) 1 download
1.01 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 62/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1 file(s) 2 downloads
179.00 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 60/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ
1 file(s) 0 download
149.73 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 59/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
127.21 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สังคมศึกษา, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 56/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนโครงการจุฬา-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2563
1 file(s) 1 download
346.17 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 55/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 file(s) 2 downloads
2.20 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 53/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
171.30 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 52/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปรานชการ
1 file(s) 0 download
143.40 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 51/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
1 file(s) 0 download
545.92 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 54/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.3
1 file(s) 0 download
1.10 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ม.3
1 file(s) 1 download
1.67 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 49/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2
1 file(s) 2 downloads
1.11 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
1 file(s) 0 download
177.97 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในงาน “ศรีน่านปริทรรศน์”
1 file(s) 1 download
1.23 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 1 download
387.22 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
361.01 KB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ 2563
1 file(s) 0 download
152.54 KB คำสั่ง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 43/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
162.02 KB คำสั่ง, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 42/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3
1 file(s) 0 download
187.13 KB คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 40/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ
1 file(s) 3 downloads
171.15 KB คำสั่ง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 39/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562
1 file(s) 2 downloads
1.58 MB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าย, คำสั่ง 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 28/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
292.14 KB ค่าย, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 36/2563 เรื่่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
242.13 KB กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากลรายวิชา IS ประจำปีการศึกษา 2562
1 file(s) 0 download
793.91 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
1 file(s) 1 download
1.12 MB คำสั่ง, ฝ่ายแผนและงบ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน “ศรีน่านปริทรรศน์ 62” (เพิ่มเติม)
1 file(s) 0 download
267.94 KB คำสั่ง 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 32/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
129.21 KB การงานอาชีพ, คำสั่ง, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 24 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องปราบและการเยียวยาเด็กนักเรียน
1 file(s) 1 download
1.42 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนฝึกอ่าน เขียนบทกวีร่วมสมัย และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
175.41 KB คำสั่ง, ภาษาไทย, ไปราชการ 24 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ศรีน่านปริทรรศน์ 62”
1 file(s) 0 download
2.40 MB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
1 file(s) 1 download
602.05 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
1 file(s) 1 download
720.06 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 26/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 2 downloads
435.96 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 025/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร
1 file(s) 4 downloads
359.00 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 22/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre T-CAS ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1 file(s) 1 download
656.97 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 18/2563 เรื่อง การเข้ารับอบรมการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครู
1 file(s) 2 downloads
211.78 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 20/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
148.12 KB คำสั่ง, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)”
1 file(s) 3 downloads
2.58 MB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 16/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
203.67 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, ฝ่ายบุคคล, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
1 file(s) 1 download
733.66 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ ครั้งที่ 1 ระดับภาคเหนือ และมอบหมายให้เดินทางไปรานชการ
1 file(s) 0 download
163.43 KB คำสั่ง, สังคมศึกษา, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 13/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
153.66 KB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 12/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
156.64 KB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ “ทำเนียบครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคี 4 องค์กร”
1 file(s) 0 download
429.24 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
1 file(s) 0 download
280.78 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Dow-CST Awards 2019 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
188.81 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 8/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
165.23 KB คำสั่ง, ฝ่ายบริหาร, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
1 file(s) 0 download
822.60 KB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, ฝ่ายแผนและงบ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครูสตรีศรีน่าน พ.ศ.2563”
1 file(s) 2 downloads
2.39 MB คำสั่ง, ฝ่ายทั่วไป, ฝ่ายบุคคล 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English on Tour และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 1 download
210.76 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 3/2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
157.92 KB คำสั่ง, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
165.39 KB คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายวิชาการ, ภาษาต่างประเทศ, ไปราชการ 14 พฤษภาคม 2020
คำสั่งที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ 2563
1 file(s) 2 downloads
147.81 KB คำสั่ง, ไปราชการ 13 พฤษภาคม 2020

คำชี้แจง แจ้งถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน หรือฝ่ายงาน ที่ต้องการอัพโหลดเอกสารคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]