Tuesday, November 30, 2021
spot_img
Homeกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-

นางประทิน สิทธิวงศ์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายธีรพล เป็งมา
คศ.2
นายวาทิต บัวมีธูป
นางกาญจนา ประกอบกิจ
คศ.3
นางศศิวิมล คำวังจันทร์
คศ.3
นางมิตรทิรา กาบนันทา
คศ.2
นางพัฒชา คำแสน
คศ.2
นางบุญเทียม สมคำ
คศ.3
นายพิเชษฐ์ ใบยา
คศ.2
นางชวนพิศ นันตาดี
คศ.3
นายสิงหวัฒน์ สารถ้อย
คศ.1
นายพิชาภพ ศรีธิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรัชพร ต๊ะปะแสง
ครูผู้ช่วย
นายภาคภูมิ โนจักร
นายพีระวัฒน์ สุริยา
ครูพิเศษสอน
นางสาวกันทิยา เมืองคำ
ครูพิเศษสอน
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]