Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6  วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 เลื่อนเป็น วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดน่าน  ได้มีโอกาสวัดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน  5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ  สมัครรับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามวัน เวลาและสถานที่  ตามรายละเอียดดังนี้

จำหน่ายใบสมัคร          ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ณ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใบสมัครชุดละ 80 บาท)  หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็ปไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน www.srinan.ac.th

ยื่นใบสมัคร                ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่ยื่นใบสมัคร       ณ  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน (อาคารฉลองรัตน์ ชั้น 2)

กำหนดวันสอบ            วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 เลื่อนเป็น วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 15.10 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิชาที่สอบ                 คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา

ประกาศผลคะแนน        วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 12:00 น.  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่านจังหวัดน่าน หรือเว็ปไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน  www.srinan.ac.th  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

**รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ  โทร. 086 – 4204986  อาคารฉลองรัตน์ ชั้น 2

หมายเหตุ    **กรณีพิมพ์ใบสมัครจากเว็ปไซต์โรงเรียน ในวันสมัครให้ชำระเงิน  80 บาท  พร้อมเตรียมรูปถ่ายจำนวน  2 ใบ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ครึ่ง **

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี่

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular