หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2563ด้วยรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

นักเรียนที่ต้องการสมัครโปรดเตรียมเอกสารในรูปแบบของ ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร PDF

การเตรียมเอกสารสำหรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.1การเตรียมเอกสารสำหรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.4
1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4. สำเนาหลักฐานการจบหลักสูตร ปพ.1 5. สำเนาเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ     ตามเงื่อนไขการสมัครความสามารถพิเศษต่างๆ     (เฉพาะนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ)  1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4. สำเนาหลักฐานการจบหลักสูตร ปพ.1 5. ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม  

หมายเหตุ

  1. ในการสมัครนักเรียนจะต้องใช้ e-mail ของ gmail เท่านั้น
  2. ให้นักเรียนลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
  3. ให้นักเรียนนำสำเนาเอกสารตามข้อ 2 – 5 มาในวันสอบคัดเลือกซึ่งจะแจ้งวันสอบคัดเลือกให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
  4. นักเรียนที่สละสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษและนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่ต้อง สมัครออนไลน์  โดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการขั้นตอนการสมัครได้ที่ SRINAN ADMISSION

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเปิดเรียน สำหรับนักเรียนที่เดินทางหรือพักอาศัยในต่างจังหวัด

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัดขณะปิดภาคเรียน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Self Monitoring) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศสังคมศึกษา กีฬา(วอลเล่ย์บอล) งานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ในวันที่...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิกเพื่อเปิดอ่านเอกสาร รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม