หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2563ด้วยรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

นักเรียนที่ต้องการสมัครโปรดเตรียมเอกสารในรูปแบบของ ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร PDF

การเตรียมเอกสารสำหรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.1การเตรียมเอกสารสำหรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.4
1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4. สำเนาหลักฐานการจบหลักสูตร ปพ.1 5. สำเนาเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ     ตามเงื่อนไขการสมัครความสามารถพิเศษต่างๆ     (เฉพาะนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ)  1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4. สำเนาหลักฐานการจบหลักสูตร ปพ.1 5. ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม  

หมายเหตุ

  1. ในการสมัครนักเรียนจะต้องใช้ e-mail ของ gmail เท่านั้น
  2. ให้นักเรียนลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
  3. ให้นักเรียนนำสำเนาเอกสารตามข้อ 2 – 5 มาในวันสอบคัดเลือกซึ่งจะแจ้งวันสอบคัดเลือกให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
  4. นักเรียนที่สละสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษและนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่ต้อง สมัครออนไลน์  โดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการขั้นตอนการสมัครได้ที่ SRINAN ADMISSION

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปโดยให้ทุกเรียนทุกระดับชั้น มาเรียนตามตารางเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)...

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่านได้กำหนดตารางเรียน เดือนกรกฎาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น โดยจัดตารางเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 27...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563   เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ   ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30...