หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2563ด้วยรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

นักเรียนที่ต้องการสมัครโปรดเตรียมเอกสารในรูปแบบของ ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร PDF

การเตรียมเอกสารสำหรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.1การเตรียมเอกสารสำหรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.4
1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4. สำเนาหลักฐานการจบหลักสูตร ปพ.1 5. สำเนาเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ     ตามเงื่อนไขการสมัครความสามารถพิเศษต่างๆ     (เฉพาะนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ)  1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4. สำเนาหลักฐานการจบหลักสูตร ปพ.1 5. ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม  

หมายเหตุ

  1. ในการสมัครนักเรียนจะต้องใช้ e-mail ของ gmail เท่านั้น
  2. ให้นักเรียนลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
  3. ให้นักเรียนนำสำเนาเอกสารตามข้อ 2 – 5 มาในวันสอบคัดเลือกซึ่งจะแจ้งวันสอบคัดเลือกให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
  4. นักเรียนที่สละสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษและนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่ต้อง สมัครออนไลน์  โดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการขั้นตอนการสมัครได้ที่ SRINAN ADMISSION

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย1. นายยศทนนท์ กุศล2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับ ม.ต้น1. นางสาวจิตชญา...

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563 ในวันที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563เวลา 09.00 น. - 16.00 น.สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน