Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนานักเรียนสอดคล้องกับศักยภาพ โรงเรียนจึงได้จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนในปรการศึกษา 2563 โดยนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมาจัดเรียงและกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการเลื่อนชั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular