วันพุธ, มิถุนายน 16, 2021
spot_img
หน้าแรกประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนานักเรียนสอดคล้องกับศักยภาพ โรงเรียนจึงจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมาจัดเรียงและกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการเลื่อนชั้น ดังนี้

1. ห้องเรียนพิเศษทุกห้อง จัดนักเรียนเข้าขั้นเรียนตามลำดับ ดังนี้

1.1 เรียงลำตับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปน้อย ภายในห้องเรียนนั้น ๆ

1.2 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน จะเรียงลำดับตามเลขที่เดิม

2. ห้องเรียนทั่วไป ห้องที่ 1-2 จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามลำดับ ดังนี้

2.1 เรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมด(ห้อง 1-8) เรียงลำดับจากมากไปน้อย

2.2 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน จะเรียงลำดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามลำดับ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย

2.3 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เท่ากันจะเรียงลำดับตามเลขที่เดิม

3. ห้องเรียนทั่วไป ห้องที่ 3-8 จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามลำดับ ดังนี้

2.1 เรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปน้อย โดยคละผลการเรียนเฉลี่ย

2.2 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน จะเรียงลำดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามลำดับ ได้แก่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย

2.3 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เท่ากันจะเรียงลำดับตามเลขที่เดิม

 

ไฟล์แนบ

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular