Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS 2 ระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS 2 ระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS 2 ระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 52 คน รายละเอียดดังนี้

 1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 คน
 3. คณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน
 4. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 3 คน
 5. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 คน
 6. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 คน
 7. คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 คน
 8. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน จำนวน 1 คน
 9. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน
 10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 คน
 11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน
 12. คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 คน
 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ จำนวน 3 คน
 14. คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 6 คน
 15. คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน
 16. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 คน
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular