Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)

ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดน่าน ได้พบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายหากมีการรวมตัวกันของคนหมู่มากประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในโรงเรียนตามแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนระหว่าง
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ ดังนี้

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 14-16กุมภาพันธ์ 2565
  และปัจฉิมนิเทศ ที่โรงเรียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 5
  เรียน Online ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565
  และเรียน Onsite ที่โรงเรียน ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
  เรียน Onsite ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
  และเรียน Online ที่บ้าน ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความร่วมมือให้นักเรียนดูแลและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนและ
พื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular