Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 9)

ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 9)

เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 9)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในจังหวัดน่านได้พบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายหากมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตามแผนเผชิญเหตุโรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดังนี้

  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ทุกคน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 เรียน Online ที่บ้าน
  2. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2565 สอบปลายภาคเรียนที่ ที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตามตารางสอบของแต่ละระดับชั้น

ขอความร่วมมือให้นักเรียนดูแลและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมซนและพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแบ่ลง โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular