Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งที่ 24/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ดังนี้
 
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียน On site วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564
 
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาตให้ทราบอีกครั้ง
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular