ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งที่ 21/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอน เดือนกันยายน 2564 ดังนี้

  • นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เรียน On site วันที่ 6, 8 , 10, 14, 16, 20 , 22, 27, 29

เรียน Online วันที่ 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 30

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

เรียน On site วันที่ 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 30

เรียน Online วันที่ 6, 8 , 10, 14, 16, 20 , 22, 27, 29

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรียน On site วันที่ 6 ถึง 30 กันยายน 2564

โดยตามช่วงเวลาดังกล่าว หากบุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงต่ำให้นักเรียน หยุดเรียน และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยเร็วทั้งนี้หากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

 

Previous articleประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
Next articleประกาศ เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา