Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประกาศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน ยังคงพบผู้ติดเชื้อ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2546 เป็นรูปแบบ On site และ Online ดังนี้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– เรียน On site วันที่ 5 , 7 และ 9 กรกฎาคม 2564
– เรียน Online วันที่ 6 และ 8 กรกฎาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เรียน On site วันที่ 6 และ 8 กรกฎาคม 2564
– เรียน Online วันที่ 5 , 7 และ 9 กรกฎาคม 2564
โดยตามช่วงเวลาตังกล่าว หากบุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้นักเรียน หยุดเรียน และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยเร็ว
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งไปตามสถานการณ์
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular