Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Online และ On site ไปแล้วนั้น ด้วยศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 (COVID-19) ได้ประกาศให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านให้โรงเรียนลดจำนวนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนลง โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เรียน On site วันที่ 12 , 14 และ 16 กรกฎาคม 2564
– เรียน Online วันที่ 13 และ 15 กรกฎาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– เรียน On site วันที่ 13 และ 15กรกฎาคม 2564
– เรียน Online วันที่ 12, 14 และ 16 กรกฎาคม 2564
การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอบวันที่ 19 , 21 และ 23 กรกฎาคม 2564
การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สอบวันที่ 20 และ 22 กรกฏาคม 2564
นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– เรียน On site วันที่ 27 และ 30 กรกฎาคม 2564
– เรียน Online วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เรียน On site วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
– เรียน Online วันที่ 27 และ 30 กรกฏาคม 2564
ทั้งนี้ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานการสอน Online ตามที่กลุ่มบริหารวิชาการกำหนดสำหรับ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular