Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และฉบับเพิ่มเติม ลงวันที่ 13...

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และฉบับเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และฉบับเพิ่มเติม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น และ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 27/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้

การเรียนการสอน ในวันที่ 16-27 สิงหาคม 2564  ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน Online ตามตารางเรียน

ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 30  สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น และ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 27/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้

  • การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน On site วันที่ 16-20 , 25-27 สิงหาคม 2564
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre – TCAS ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 30  สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular