Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Online และ On site ไปแล้วนั้น ด้วยศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประกาศให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ควบคุม โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้
  1. ยกเลิกประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่านเรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 จากการเรียน Online และ On site เปลี่ยนแปลงเป็น หยุดเรียน ในวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนงาน และสะสางงานจากการเรียนที่ผ่านมา
  2. การเรียนการสอน ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน Online ตามตารางเรียน
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนสตรีศรีน่าน
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular