การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์วิว โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Previous articleกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK) 2022
Next articleกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565