Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล สุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสาววิภาวี มโนนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง
2. นางสาววิรากร มะโนนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง
3. นายเหมวสันต์ นุยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญเงิน
4. นางสาวธัญลักษณ์ ธนะสินวิริยะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง
5. นางสาวธนภร สิงห์ศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง

ประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล สุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวอุสตา โนทะนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญเงิน
2. นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญเงิน
3. นางสาววริษา จำปารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง
4. นายศุภวิชญ์ ธรรมลังกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง
5. นายกวีภูมิ พรหมอารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง

ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญเงิน เหรียญ รางวัลเกียรติยศ สุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวอุสรา โนทะนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 เหรียญรางวัลเกียรติยศ ได้อันดับ 1 ของภาคเหนือ
2. นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 เหรียญรางวัลเกียรติยศ ได้อันดับ 3 ของภาคเหนือ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular