วันพุธ, ตุลาคม 27, 2021
spot_img
หน้าแรกรอบรั้ว ศ.น.ผู้ตรวจราชการกระทรวงราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการตรวจจากผู้ตรวจราชการ นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการตามนโยบายด้านการพัฒนาครูด้านความรู้และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ โดยตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และ ตรวจเยี่ยมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular