Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา และคณะติดตามการดำเนินการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา และคณะติดตามการดำเนินการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา และคณะติดตามการดำเนินการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Human Capital Excellent Center (HCEC) จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ทดสอบด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรอื่นๆและนักเรียน และเป็นทักษะสำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular