ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ปกครอง

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นแล้ว
       จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานปกครอง-2566.pdf

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566

 

 

 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next articleประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าครูผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาภาษาเกาหลี