Admin

73 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน อำนาจหน้าที่ในการบริหาร

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบัน แต่เนื่องจากกระแสน้ำได้เซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชานุบาล) จัดสอนแบบโรงเรียนรัฐบาล แผนกสตรีประจำจังหวัด มีนักเรียน 23 คน ครู 2 คน...

Email โรงเรียนสตรีศรีน่าน

สำหรับการสมัครอีเมลโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th เท่านั้น นักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ หากพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3

TOP AUTHORS

73 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6   ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564เวลา 09:00 – 15:10 น. ณ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดน่าน ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับ นายสมเพชร งามธุระ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้แทนภาคี 4 ฝ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมต้อนรับนายสมเพชร งามธุระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม Halloween Days 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม Halloween Days ณ หอประชุมพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย1. นายยศทนนท์ กุศล2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับ ม.ต้น1. นางสาวจิตชญา...